Dernek Tüzüğü

(BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 18.01.2022)

 

BODRUM DENİZCİLERİNİ VE YOLCU GEMİLERİNİ KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

MADDE 1 : DERNEĞİN ADI

            “ Bodrum Denizcilerini ve Yolcu Gemilerini Koruma ve Kalkındırma Derneği” dir. Derneğin kısa adı “Bodrum Denizciler Derneği”dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2 : DERNEĞİN MERKEZİ

Muğla İli Bodrum İlçesi Çarşı Mahallesi İskele Meydanı No:44 Bodrum’dur . Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE 3 : DERNEĞİN AMACI

 

Bodrum ilçesinde denizcilik mesleği ile uğraşanlar ile bu meslekte çalışanları bir araya getirmek, denizcilik mesleğini geliştirerek topluma sevdirmek, denizcilik mesleğinin profesyonelce yapılmasını sağlamak ve denizlerimizin çevre kirliliğini önlemek için kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiler ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak. Denizcileri korumak ve kalkındırmak için her türlü çalışmayı yapmak. Denizciliği sevdirmek ve yaşatmak. Denizcilik mesleğini kolaylaştırıcı ve daha güvenli hale gelişine katkısı olabilecek teknik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek ve üyelere ulaştırmak. Küçük yaştan itibaren herkese denizcilik sevgisi aşılamak amacı ile denizcilik meslek okulları açmak. Üyeleri arasındaki sosyal ve kültürel etkileşimin ve dayanışmanın artırılmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır.

 

MADDE 4 – AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER

 

a-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

b-Denizcilik kursları, seminerler, sempozyumlar ve benzeri toplantılar veya konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. Bu amaçlarla açılmış veya açılacak okullara, kurslara, seminerlere, sempozyumlara veya benzeri toplantılara nakdi ve ayni katkı ve yardımda bulunmak, kitap bastırmak, bülten yayınlamak, ücretli, ücretsiz dağıtmak.

c-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

d-Çağımızın hızla gelişen bilgisayar teknolojisinde Bodrum denizciliğini tanıtma ve geliştirme amacıyla Internet ağından üyelerimizi yararlandırmak. Bu amaçla bir WEB sayfası oluşturmak ve teknelerimizi dünya çapında tanıtmak.

e-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

f-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak ve çalıştırmak.

g-Tekne sahibi üyelerin ihtiyaçlarını karşılamada günün şartlarına göre ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak, çekek yeri, iskele, liman veya gemi bağlama tesisleri inşa etmek ve çalıştırmak.

 

h-Üyelerimizin sağlık sorunları ile veya teknelerinin güvenliği amacıyla ilgili olarak yapılan özel sigorta işleri için yardımcı olmak, gerektiğinde toplu olarak Sigorta şirketlerine başvurarak ödemelerde indirim sağlamak, Sigorta Acenteleri açmak ve çalıştırmak.

i-Dernek üyelerinin eğitim dinlenme amaçlarına uygun olarak yurt, kamp tesisleri, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, spor alanları, sosyal faaliyetler olarak aş ocağı, lokanta, kafeterya, huzur evi spor saha ve salonu açmak ve işletmek.

j-Denizcilikle ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılan tanıtım, fuar, faaliyet, toplantı, temsil vb. etkinliklere katılmak veya katkıda bulunmak, nakdi ve ayni yardım yapmak

k-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla  Seyahat  Acentesi kurmak, yat işletme belgesi almak ve işletmek.

l-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek.

m-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

n-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. Denizcilik bilgi ve görgülerini arttırıcı her türlü spor faaliyetlerini düzenlemek, spor kulüplerine nakdi ve ayni yardımda bulunmak.

o-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal ve ahşap yat inşa etmek, ettirmek,  protokol yapmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

p-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, kurulu bir vakfa üye olmak, üye aidatı ödemek, bağışta bulunmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyon, konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

r-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

s-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

t-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

u-Büyük bir felaket neticesi, ağır şekilde, maddi veya manevi zarara uğrayan kişi veya kuruluşlara her türlü yardımı yapmak.

v-Denizcilik faaliyeti nedeniyle hukuki yardıma ihtiyacı olan üyelere hukuki yardım sunmak. Dernek üyelerine, üyelerin eş ve çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına sağlık yardımı yapmak.

y-Dernek üyesi olsun veya olmasın yardıma muhtaç olup, bu sebepten dolayı kötü yollara düşebilecek veya önemli zararlara uğrayabilecek durumda bulunanlara ve maddi durumu zayıf olanların öğretim görmekte olan çocuklarına derneğin imkanları nispetinde karşılıksız olmak üzere burs, nakdi ve ayni yardımda bulunmak.

z-Bodrum ilçesi hudutları dahilinde faaliyet gösteren dernek, hayır kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu hizmetlerini arttırıcı ve çabuklaştırıcı nakdi ve ayni yardımlar yapmak.

 

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

MADDE 5 : DERNEĞE ÜYE, ONURSAL ÜYE OLMA, ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞARTLARI

 

a-Üye Olmak:

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip bulunan ve (18)on sekiz yaşını bitirmiş, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, denize ve denizciliğe gönül vermiş veya geçimini profesyonel olarak denizden ve denizcilikten veya     bunlara  bağlantılı mesleklerden sağlayan ve bunu belgeleyen her Bodrum İlçesi sınırlarında İkamet eden veya sicili Bodrum Limanında olan gemi adamları ile  mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye    olma hakkına sahiptir. Ancak özel kanunlarla ,aksine hüküm bulunanlar üye olamazlar.Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal(fahri) üyelik için bu koşul aranmaz.Üyelik başvurularının kabul veya red edilmesi Yönetim kurulunun insafiyetindedir.Yönetim kurulunun ,üyeliğin reddine ilişkin kararları kesin olup itiraz edilemez.

Dernek yönetim kuruluna üyelik için yapılan başvurular dernek yönetim kurulunca en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul ve isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye  bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Dernek yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından önerilmek ve Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile kabul edilmek koşulu ile denizcilik mesleğine teknik, idari, mesleki,manevi veya kültürel katkılarda bulunan kişilere onursal (fahri) üyelik verilir onursal(fahri)üye kartı düzenlenir.onursal (fahri) üye kayıt defterine kaydedilir.Onursal (fahri) üye olabilme,üyelikten çıkma ve çıkarılmaları üyelerle ilgili aynı esaslara tabidir.Onursal (fahri) üyelerden ödenti alınmaz.Onursal (fahri) üyeler genel kurula katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Derneğe üye olmak için üyelik müracaat şekli:

Müracaat dernek başkanlığına Kimlik, ikamet ve mesleki ehliyetleri ekli bir dilekçe ile yapılır. Üye olmak isteyenin müracaatı oy çokluğu ile karara bağlanır.     Derneğe kabul edilen veya reddedilen kişinin durumu adresine yazılı olarak bildirilir. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarından aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması    gereklidir.

Üyelik aidatı her üç senede bir Genel Kurul tarafından belirlenir.

b-Üyelerin hakları:

1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

2-Her üye genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak aidatını ödemeyen üyeler ile Genel Kurul  kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen     üyeler yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına katılamazlar.

3-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanabilir

4-Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

5-Her üye istifa hakkına sahiptir.

6-Her üye derneğin sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptir.

7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil,ırk,renk,cinsiyet,din ve      mezhep,aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez.Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

8-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığından hak iddia edemez ve derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır.                                                                                                              9-Üyelikten çıkarılan üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma   kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu aracılığı ile itiraz dilekçesini Genel Kurula verir.Yapılacak ilk Genel kurul toplantısında durumu görüşülür.Genel Kurulun verdiği karar kesindir.

c-Üyelikten çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.Ödediği aidatlar iade edilmez.

d-Üyelikten çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

3-Üç yıl üst üste aidatını ödemeyen üye tebligat ile bilgilendirilir aidatını ödemediği takdirde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

6-Dernek aleyhinde yazılı ve sözlü propaganda yapmak.

7-Disiplin kurulunun önerisine istinaden Yönetim Kurulu kararıyla

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarma yetkisi yönetim kurulunundur. Üyelikten çıkarılan üye bir defaya mahsus olmak ilk genel kurulda üyelikten çıkarılma kararına itiraz edebilir.İtiraz Genel Kurulda görüşülerek uygun görülürse  itiraz eden üye bir defaya mahsus olmak üzere af edilebilir.Ve üyeliğe yeniden alınabilir.Üyelikten bir defa çıkarılan üye itiraz sonucunda Genel Kurulca yeniden üyeliğe kabul edildikten sonra 2. Defa çıkarılışında Genel Kurulda yeniden üyeliğe alınma isteği görüşülmez.Dernekten çıkan veya çıkarılan üye kayıt defterinden  silinir.Dernek mal varlığından hak iddaa edemez.Derneğe  olan borçları    tahsil edilir ve ödemiş olduğu aidatlar iade edilmez.

 

MADDE 6- DERNEĞİN ORGANLARI

 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Yasal zorunlu organlar

a-Genel Kurul

b-Yönetim Kurulu

c-Denetleme Kurulu

2-Diğer organlar

a-Disiplin Kurulu

b-Yüksek Danışma Kurulu

c-Danışmanlar

d-Araştırma gurupları

 

MADDE 7     : TOPLANTI  YERİ VE TOPLANTI  USULÜ

 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim ve Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

3-Olağan Genel Kurul 3 yılda bir Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

4-Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

5-Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 8     : ÇAĞRI USULÜ

 

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 9   : TOPLANTI YERİ

 

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu veya Yönetim Kurulunun belirlediği yerde ve artan üye sayımız göz önünde bulundurularak dernek merkezimizin dışında, Bodrum İlçesi sınırları içinde  yapılabilir.

 

MADDE 10 : TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 

            Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

            Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

            Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

            Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

            Genel kurul mahkeme (hakim) tarafından görevlendirilen üyeler tarafından toplantıya çağrılmışsa Yönetim Kuruluna verilen görevler bu üyeler tarafından yapılır.

 

MADDE 11     : GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

MADDE 12   : TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 13   : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

MADDE 14   : YÖNETİM KURULU TEŞKİL, GÖREV VE YETKİLERİ

            Yönetim Kurulu yedi  asil yedi yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir,

Yönetim Kurulu başkanı iki dönemden fazla üst üste başkanlık yapamaz.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste dört defa katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde  genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, hizmet binası veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Dernek amaçlarına uygun olarak üyelerimizin faaliyetlerini ve teknelerini tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yapılan fuar, tanıtım, faaliyet, toplantı, temsil vs. etkinliklerden dernek adına katılımın Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü durumlarda faaliyete katılacak Yönetim Kurulu üyelerinin ulaşım, konaklama, temsil, ikram ve yemek masraflarının belgelenmesi kaydıyla ödeme yapılması.

13-Kurulmuş ve kurulacak vakıflara üye olmak, Federasyon kurmak, kurulu bir federasyona ve konfederasyona katılmak veya ayrılmak. Üye aidatı ödemek ve bağışta bulunmak.

14-Derneğin amacı içerisinde taşınır mal (Ahşap tekne inşa ettirmek ve protokol yapmak) almak, satmak ve yaptırmak.

15-Derneğin bu tüzükdeki  amacı, çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet alanları hakkında her çeşit kararları almak ve uygulamak.

16-Dernek Başkanı’nın veya disiplin kurulunun önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve görev konularından uzaklaşan, derneklerle alakalı kanun, kanunlar, yönetmelikler, dernek tüzüğü ve genel kurul kararlarına aykırı davranış, tutum, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gerekeni yapmak, cezaları vermek, yaptırımları belirlemek ve uygulamak.

17- Danışma Kurulu üyelerini seçmek, öneri ve dilekleri hakkında karar vermek,

18-Yönetim ve görev konuları doğrultusunda görev yapacak, alt kurullar, yardımcı kurullar, alt çalışma birimleri, araştırma grupları kurmak, kişileri atamak ve raporları ve işlevleri hakkında gerekli kararları almak.

19-Derneğin ve bağlantısı olduğu iktisadi işletmelerin işlerini yürütecek, personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

20-Genel Kurulun onayıyla ortaklık, iktisadi işletme, kooperatif, kurmak veya kurulmuşlarla ortaklık veya işbirliği yapmak

21-Dernek ve bağlı iktisadi işletmelerinin yönergelerini; araştırma gruplarının, çalışma yardımcı kurullarının ve birimlerinin, alt kurullarının yönergelerini yapmak, uygulanışını gözlemek ve gerektiğinde güncelleştirmek,

22-Dernek amaç ve görevlerine yönelik, gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

 

MADDE 15   : YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 16   : DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

            Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE 17 : ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme kurulları derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, TC kimlik numaraları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE 18  : AYLIK AİDAT MİKTARLARI

 

Dernek Üyelerinin aylık aidat miktarı 2.00 TL (İki Lira) olup yıllık 24.00 TL (Yirmi Dört Lira) dır.Bu miktarı artırmaya Genel Kurul Yetkilidir.Aidatlar aylık olarak ödenebileceği gibi yıllık   olarak da ödenir.Üst üste üç yıl aidatını aidatını ödemeyen üyeler tebligat yapılmadan Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

MADDE 19  : DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 

1-Üye aidatları

2-Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, tekne ve yat yarışları gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

5- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği iktisadi işletmelerden elde edilen kazançlar ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

6-Lokanta, kafeterya, yat çekek yeri, yat bağlama iskelesi, turistik yat işletmesi, turistik seyahat acentesi, gezi organizasyonu, internet ağında web sayfası düzenlemek ve bunun gibi derneğin amacına uygun işletme ve pazarlamadan elde edilecek gelirler.

7-Diğer gelirler.

8-Dernek gelirleri bankadaki dernek hesabına yatırılır. Bankadan en az iki imza ile çekilir. Bu sebeple bankaya Başkan, başkan yardımcısı ve saymanın imza sirküleri bildirilir.

 

MADDE 20 : DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

 

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

MADDE 21 :  HESAP DÖNEMİ

 

          Hesap dönemi bir takvim yılıdır. 1 Ocakta başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Kuruluş aşamasında ise kuruluş tarihinde başlar, 31 Aralık’ta sona erer.

 

MADDE  22 : DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

 

         Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri;

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi;

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

MADDE 23 : DERNEĞİN HARCAMALARI

 

Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda yönetim kurulu tarafından belirlenecek miktarda  Başkana ödeme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür

 

 

 

 

MADDE  24 : BEYANNAME VERİLMESİ

 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE 25 : BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

MADDE 26 : DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE 27 : DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 28 : DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

      

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE  29 : LOKAL AÇILMASI

 

Üyelerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, mülki idare amirinin izni ile lokal açar. Lokalin iş ve işlemlerini yürütmek üzere yönetim kurulu kararı ile sorumlu bir müdür tayin edilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuatı ve ruhsatı uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği on beş gün içerisinde mülki amirine bildirilir.

Sorumlu müdür yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Sorumlu müdürün dernek üyesi olması şart değildir.

 

Lokal Yönergesi    : Lokal yönetim kurulunca  Dernekler Yönetmeliği doğrultusunda  hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

a-Lokalin çalışma şartları,

b-Lokal müdürünün görev ve yetkileri,

c-Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,

d-Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,

e-Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılamayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri,

f-Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün vb. toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şart ve şekilleri,

 

Lokalden Yararlanma    :Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşıma ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

Lokale derneğimize üye olmayan giremez, ancak üyelerin beraberlerindeki misafirler lokale kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

            Lokallerin Denetimi : Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.

 

MADDE 30 : PLATFORM OLUŞTURULMASI

 

Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir.

Bu platformların oluşturulması için genel kurul kararı ile yönetim kuruluna yetki verilir, yönetim kurulu bu yetkiye binaen derneği temsil etmek için kişi veya kişileri görevlendirir.

Bu platformun faaliyete başlayabilmesi için temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri  ve koordinatörünün isimleri belirtilir

 

MADDE 31  : DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz..

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Tüzükte yapılan değişikliklerin eski ve yeni şeklini gösterir iki suret yazı ile tüzüğün yeni şekli dört suret olarak hazırlanarak genel kurulu izleyen otuz gün içerisinde mülki amirine verilir.

 

MADDE 32   : DERNEĞİN  FESHİ VE  MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bodrum Denizciler  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 33   : HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 34   : YÜRÜTME BİRİMİ

 

Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimin de, amaçlar doğrultusun da ve tüzük hükümleri kapsamın da, Dernek ve iktisadi işletmelerinin hizmet ve çalışmaların yürütülmesini profesyonel çerçevede ücretli olarak gerçekleştirir.Dernek organlarının kararlarını uygular.Lokal, İktisadi işletme ve tesislerin kurulması ve işletilmesini gerçekleştiri.Yürütme birimi öncelikle bir muhasebe birimi kurar ve işlerliğe sokar.

 

MADDE 35   : YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

 

Dernek bütçesiyle, amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde, profesyonel esaslara göre çalışan, yürütme birimi görevlileri, yönetim kurulunca atanır.Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Sekreterler, İdari sorumlular, Proje Sorumluları, Eğiticiler, Ofis Personeli, İktisadi İşletmeler çalışanları Yürütme Birimi görevlilerini oluşturur.

 

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulunca belirlenir.Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı olarak çalışırlar.

 

DANIŞMANLAR

Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere , eğitim, çevre, sağlık, teknik, mali , hukuki, denizcilik, yat imalatçılığı, turizm, işletmecilik, su ürünleri ve Yönetim kurulunun gerekli gördüğü diğer konular da yardımcı olmak üzere gönüllü yada ücretli olmak üzere Yönetim kurulu kararı ile atanırlar.

 

 

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Yönetim Kurulu’nun kurucu üyeler dernek eski başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri içerisinden 3(üç) yıl için belirlediği 5(beş) danışman konumundaki üyeden oluşur.Her yıl 4(dört) kez ya da gerektiğin de yönetim kurulunu çağrısıyla toplanır.Derneğin uzun vadeli tasarlarını yada yönetim kurulunun görüşülmesini istediği konuları görüşür, izlenmesi gereken genel yolları belirler.İşlev olarak, yönetim kuruluna ve diğer kurulara öğütleyici ve yönlendirici bir yol izler, yapılan çalışmaları ve uygulamaları tartışır.

 

ÇALIŞMA KURULLARI, ARAŞTIRMA GURUPLARI, BİRİMLER

Dernek amaç ve çalışma konuların da araştırma, inceleme, bilimsel çalışma, eğitsel ve kültürel çalışma yapma, öneririler de bulunma, raporlar hazırlama, idari işleri hızlandırmak ve yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere gerektiğinde yönetim kurulu tarafında görevlendirirler.Bu alt kurulların, birimlerin, ve grupların oluşturulmasına, kapatılmasına yada yenilerinin kurulmasına yönetim kurulunca karar verilir.

 

MADDE 36   : DİSİPLİN KURULU

 

Dernek üyeleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları, üyeler ve idari kurullar ile üyeler ve üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek ve gerektiğin de bir üyenin dernekten çıkartılması yönünde, yönetim kuruluna yönlendirici ve öğütleyici kararın bildirmek üzere genel kurul tarafından açık oyla 3(üç) yıl için seçilecek 2(iki) asil, 2(iki) yedek üye ile yönetim kurulunca seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur.

 

İş bu tüzük 36 (Otuz Altı) maddeden ibarettir.

 

 

KURUCU YÖNETİM KURULU

 

Ad Soyadı Görevi Uyruğu Baba Adı Meslek İkametgah
Necdet GENÇTÜRK Başkan TC Mehmet Kaptan Vefat
Ahmet Şerif ÖNCÜ Başkan Yrd. TC Mahmut Kaptan Çarşı Mah.Çukurbahçe Sok.No:55 BODRUM
Mehmet Çetin BİLGİN Sayman TC Hasan İsmet Kaptan Vefat
Süleyman Cahit UYSAL Katip TC Ali Rıza Turizmci Vefat
Salih Zeki ÖZSARSILMAZ Üye TC Mehmet Kaptan Vefat

 

 

MEVCUT YÖNETİM KURULU

 

Ad  Ve Soyadı D.Yeri Ve Tarihi Mesleği Uyruğu Adresi İmzası
Erol ERDOĞAN

T.C-60430212480

Bodrum

18.01.1961

 

Kaptan TC Cumhuriyet mah.Severcan cad.No:35/5  Bodrum/Muğla  
Semra BİLGİLİ

T.C-21871382798

Bodrum

18.03.1969

Su Ürünlerinden

Emekli

TC Çırkan mah.Lise cad.no:16 Bodrum/Muğla  
Reşat UZUN

T.C13938038038

Bartın

14.07.1957

Liman Başk.

Emekli

  Bahçelievler mah.Beyoğlu Cad. No:58/6 Turgutreis Bodrum/Muğla  
Murat ÇETOK

T.C 65737035770

Mumcular

01.10.1977

Muhasebeci   Çarşı Mah.Ali Baba Sok no:9/2

Bodrum/Muğla

 
Mustafa SİNOP

T.C 50407546304

Bodrum

07.11.1975

Kaptan   Çırkan  mah.Dedeoğlu sok.no:11

Bodrum/Muğla

 
Metin AKBAŞ

T.C 60985193944

Bodrum

01.03.1970

Kaptan TC Eskiçeşme mah.Çoban Yıldızı sok.no:39/4Bodrum/Muğla  
Asım DEMİR

T.C 10022892880

Yalıkavak

24.08.1963

Kaptan   Eskiçeşme Mah.1528 Cem Demir sok Tuna Evleri no:3

Bodrum /Muğla

 

 

 

Erol ERDOĞAN                         Semra BİLGİLİ                                     Reşat UZUN

Başkan                                     Başkan Yard.                                     Genel Sekr.

 

 

 

Murat ÇETOK                             Mustafa SİNOP                                    Metin AKBAŞ

Sayman                                       Asil Üye                                            Asil Üye

 

 

Asım DEMİR

Asil Üye

 

BODRUM DENİZCİLERİNİ VE YOLCU GEMİLERİNİ KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

(BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 18.01.2022)

Adres: Çarşı Mahallesi Barış Meydanı No:44 Bodrum/Muğla

  

 

 

 

 

   

Paylaş
Yukarı Çık