Yardımlaşma Sandığı

Bodrum Denizciler Derneği Yardımlaşma Sandığı, 2001 yılında Bodrum Denizciler Derneği bünyesinde kuruldu. Derneğimizin yardımlaşma sandığı Muğla´da halihazırda bulunan tek Yardımlaşma Sandığıdır.

Yardımlaşma Sandığı Nedir?

Yardımlaşma Sandığı Bodrum Denizciler Derneği Üyelerini tasarrufa alıştırmak, üyelerinin maddi olarak zor durumda kaldıkları anlarda kredi vermek, ve üyelerinin birbirleri arasında dayanışmasını ve yardımlaşmasını sağlamak  amacıyla oluşturulan bir kuruluştur.

Bodrum Denizciler Derneği Yardımlaşma Sandığının hedefi nedir ?

Yardımlaşma Sandığımızın kuruluşundaki en önemli amaç dernek üyelerimizin bakıma muhtaç duruma düşmeleri halinde sağlık ve barınma hizmetlerinin ücretsiz olarak karşılanabileceği bir huzur ve sağlık evi kompleksi yaptırmak ve işletmektir. Yardımlaşma Sandığımız bu büyük amaçla 2001 yılında dernek bünyemizde kurulmuştur. 2021 yılı itibariyle 112 üyemiz mevcuttur.

2005 yılında ise Yardımlaşma Sandığı bünyesinde üyelerinin küçük aidatlar ödeyerek para biriktirmelerini sağlayabilmek, ayrıca bu birikimleri karşılığında ihtiyaç duymaları halinde mikro kredi alabilmeleri amacıyla fonlar kurulmuştur.

Yine üyelerimizin zorunlu ihtiyaçlarını piyasadan daha ucuza karşılayabilecekleri bir satış yeri de oluşturulmuştur.

Yardımlaşma Sandığı üyelerine başka ne gibi faydalar sağlıyor ?

Şu anda Yardımlaşma Sandığımızın üyelerimize sağladığı en büyük avantaj vermiş olduğu mikro krediler. Sandığımızdan sadece 2021 yılında üyelerimiz 450,000 TL. kredi kullanmıştır. Bu krediyi kullandırırken aradığımız tek şart Yardımlaşma Sandığı üyeliğidir ve hiç bir formalite uygulamadan, dosya masrafı almadan sadece Banka faiz oranının yarısı oranında faiz uygulayarak Yardımlaşma Sandığı üyelerimiz bu kredi imkanından yararlanmaktadırlar.

Yardımlaşma Sandığı Üye Aidatı ne kadardır ve nasıl üye olunur ?

Yardımlaşma Sandığı üyeliği için giriş aidatımız 165.00 TL.dir. Üyelerimizin ödeyeceği aylık aidatları ise 120 TL.’dir. ve bu para üyelerimizin hesaplarında birikmektedir. Üyelikten ayrılmak isteyen kişiler istedikleri zaman bu parayı her zaman geri alabilirler. Denizciler Derneği üyesi olan herkes 2 fotoğraf ve başvuru esnasında dolduracakları bir formla sandığımıza üye olabilirler. Üyelerimiz verecekleri bir kredi kartı ödeme talimatı ile her ay sandığa uğramak zorunda kalmadan, kredi kartı ile aidatlarını ödeyebilirler.

Örnek Kredi Hesabı

Toplam alabileceği kredi tutarı 23.400 TL. olan bir üyemizin bize başvurması halinde kendisine ödenecek net rakam : 19.535 TL.’dir. Yani üyemizden baştan peşin olarak 3.865 TL. kesilmekte, başka hiçbir kesinti, masraf vb. alınmamaktadır. Görüldüğü üzere bu rakam bankaların faizi hariç, dosya masrafı, sigorta vb. başlıklarla aldıkları kesintiler kadardır. Üyemiz almış olduğu krediyi daha önce en fazla 12 ayda geri ödemekle yükümlüydü şimdi biz bunu 24 aya çıkarttık. Üye sayımız ve kredi verme gücümüz arttıkça vadelerin uzaması mümkündür.

 

Denizciler Derneğinin tüm üyelerini Yardımlaşma Sandığına üye olmaya davet ediyoruz. Çünkü birlikten kuvvet doğar felsefesiyle bir enerji yaratıyoruz ve bu enerjiyi daha da büyütmek istiyoruz. Yardımlaşma Sandığı iktisadi işletmelerinin karlarını Huzur ve Sağlık Evi Kompleksi projemizi hayata geçirmek için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden tüm üyelerimizi Yardımlaşma Sandığına üye olmaya ve Sandığımızın Sigorta Acenteliği ve Gemi Acenteliği İktisadi İşletmelerini tercih etmeye davet ediyoruz.

 

BODRUM DENİZCİLERİNİ VE YOLCU GEMİLERİNİ KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNERGESİ

Madde 1: SANDIĞIN ADI  :
BODRUM DENİZCİLERİNİ VE YOLCU GEMİLERİNİ KORUMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI”dır. Sandığın kısa adı Bodrum Denizciler Derneği Yardımlaşma Sandığı’dır.

Madde 2: ÇALIŞMA KONULARI :
Üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve kısa vadeli kredi vermek.

Madde 3: ÜYE OLMA USUL VE ESASLARI
Denizciler Derneğine üye olan her üye sandık yönetim kurulu tarafından hazırlanacak üyelik başvuru formunu doldurarak sandık yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu bu başvuruyu en geç 30 gün içerisinde görüşerek üye kayıt defterine kaydını yapar ve üyenin giriş aidatını alır.

Madde 4 : ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üye istediği anda üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin sandık yönetim kuruluna üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak bildirdiği andan itibaren üyelikten ayrılmış sayılır. Üye sandıktan ayrıldığında, ayrılış tarihine kadar ödediği aidatların tamamı kesintisiz olarak geri ödenir.
Yardımlaşma Sandığı üyeliğinden istifa edenlerin bir defaya mahsus olmak üzere yeniden üyeliğe alınması, Yönetim Kurulunun takdirine bağlıdır.

Madde 5 : ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Üyenin sandık aleyhine menfi yönde çalışmasının tespiti üzerine sandık yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Üye aidatlarının ve kredi borçlarının üst üste 3 ay ödenmemesi halinde; üye, başka bir ihtara gerek duyulmaksızın, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Sandığa olan borçlarının kanuni yoldan tahsilatı yapılır.
Ölen üyenin kaydı yönetim kurulunca silinir. Yardımlaşma Sandığına olan borçları tasfiye edilir ve kalan miktar kanuni mirasçılarına ödenir.

Madde 6 : ÜYELERİN HAKLARI

1 – Her üye sandıkta eşit haklara sahiptir.
2 – Her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
3 – Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 7 : SANDIĞIN ORGANLARI

A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetim Kurulu

A : GENEL KURUL ; Sandığa kayıtlı üyelerden oluşur. 3 yılda bir olağan dernek genel kurulundan bir ay önce olağan olarak toplanır. Olağan üstü genel kurul toplantıları olağan genel kurul toplantısının yerine geçmez. Genel kurul sandık yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır. Ayrıca denetleme kurulunun talebi üzerine veya sandık genel kuruluna kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine yönetim kurulu genel kurulu 30 gün içerisinde toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde dernek yönetim kuruluna başvurulması halinde yönetim kurulu sandık genel kurulunu 30 gün içerisinde toplantıya çağırır.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ
1 – Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu seçmek.
2 – Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını ve Denetleme Kurulu raporlarını oylamak.
3 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve yollukları tespit etmek.
4 – Sandık yönergesinde yapılması planlanan değişiklikleri görüşüp oylayarak dernek genel kuruluna havale etmek.
5 – Sandığın feshine karar vermek.
6 – Aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında karar vermek.
7 – Yardımlaşma sandığı hizmetlerinin yürütülmesi için iktisadi işletmeler, alış-veriş merkezleri kurulması veya dışarıdaki ticari kuruluşlarla anlaşma yapılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Çağrı usulü
Sandık Yönetim kurulu, sandık yönergesine göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan 1 fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak, toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.
Yönergenin değiştirilmesi halinde birinci toplantıya, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur.
KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ : Genel kurul organlarının seçimi gizli oy açık tasnif ile yapılır. Oyların eşit çıkması halinde seçilen üyenin önce yaşına sonra tahsiline bunlar eşit olması halinde ise kura çekimi yapılır. Diğer kararlar ise genel kurulun belirleyeceği yöntem ile alınır.
B : YÖNETİM KURULU ; Yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oy ile seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
Genel kurul seçiminden sonra oluşturulan yönetim kurulu genel kurul tarihinden itibaren, 7 gün içerisinde toplanarak 1 başkan 1 başkan vekili, 1 genel sekreter, 1 sayman ve 1 üyeden oluşmak üzere görev bölümü yapar.
Yönetim Kurulunun Görevleri :
1 – Sandığa üye kayıt etmek
2 – Üyelikten çıkma ve çıkarılma usul ve esaslarına göre işlemleri yapmak.
3 – Sandık faaliyetlerini yürütmek. Faaliyetleri yürütebilmek amacı ile Sandık Genel Kurulunun verdiği yetkiye istinaden İktisadi işletmeler kurmak.
4 – Dernek yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yapmak.
5 – Üyelere verilecek kredilerden alınacak hizmet bedeli ve faiz oranları belirlemek.
6 – Sandık iktisadi işletmeleri hakkında işletmelerin faaliyetlerine yönelik kararlar almak.
7 – Yönergenin ve yasaların kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
8 – Yardımlaşma Sandığında ve iktisadi işletmelerinde ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit etmek, işe alınma veya ilişik kesme işlemi hakkında karar vermek.
9 – Bankalara ve Şahıslara karşı Yardımlaşma Sandığını temsil etmek.
10 – Yardımlaşma Sandığı fonları ile ilgili iç yönetmelikleri hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak.
C) DENETLEME KURULU
Genel Kurul tarafından gizli oy ile seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerden birini başkanı seçer ve yönetim kuruluna bildirir.
Denetleme Kurulunun Görevleri
Bir yılı geçmeyen aralıklarla sandığın iş ve işlemleri ile hesap işlerini denetler. Tanzim edeceği denetleme raporunu yönetim kuruluna, toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca gerekli gördüğü anda yönetim kurulundan sandık genel kurulunun toplanmasını talep eder, bu talep yönetim kurulu tarafından 30 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde genel kurulu bizzat olağan üstü toplantıya çağırır.

Madde 8 : ÜYE AİDATLARI
Sandığa üyeliği kabul edilen üyelerden giriş ödentisi olarak 165 TL. aidat olarak da aylık 120 TL. alınır. Aidatları arttırmaya veya eksiltmeye sandık genel kurulu yetkilidir. Sandık aidatları nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.

Madde 9 : SANDIĞIN GELİRİ:
Yardımlaşma Sandığının Gelirleri :
1- Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı,
2- Üyelik aidatları,
3- İktisadi faaliyetlerden elde edilen karlar,
4- Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedelleri ve faiz gelirleri,
5- Bankaya yatırılan paraların faizleri,
6- Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen hesaplardaki paralar,
7- Yardım ve bağışlar,
8- Yardımlaşma sandığı emlak´ından elde edilecek kira gelirleri
9- Ticari kuruluşlardan elde edilecek komisyonlar
10- Umulmadık gelirler.
11- Varisi olmadan ölen üyelerin bağış hesabına nakledilecek olan aidat ve sair alacakları,
12- Sandıktan ayrılıp, tahakkuk eden alacağını 5 yıl içinde alamayan üyelerin alacakları.

Paranın İşletilmesi Sandığın paraları  :
a) Taşınır ve taşınmaz mala,
b) Devlet tahvili veya hazine bonolarına,
c) Ticari ve sınai kuruluşların pay senetlerine,
d) Vadeli ve vadesiz banka hesaplarına,
e) Menkul değerlere, yatırım fonlarına ve benzeri hesaplara,
f) Altın ve altın yatırım hesaplarına,
g) İşletme, şirket ve kuruluşlara, kuruluş ve işletme sermayesi olarak yıllık toplam aidat ödentilerinin yarısını aşmamak üzere, ayrılır ve işletilir.

Vadesiz mevduatta ne kadar para bulunacağı hususu günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Madde 10 : MİKRO KREDİ VE BORÇ PARA VERME ESAS VE USULLERİ
a) Yardımlaşma Sandığı üyeleri yatırmış oldukları toplam aidat tutarının 3 (Üç) katı tutarında kredi alabilirler.
b) Üyelere verilecek borç en çok 12 ay vadelidir.
c) Borç para isteklerinde, evlilik, doğum, eş ve çocukları ile üyenin babası ve annesinin vefatı halinde, yangın ve sel gibi afetler ve benzeri durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile öncelik tanınır.
d) Alınan borç paranın tamamı ödenmedikçe yeniden borç para istenmez. Ancak, vadesi gelmeyen taksitlerde toptan ödendiğinde, borç para almak için yeniden istemde bulunabilir. Bu takdirde peşin olarak tahsil edilmiş faiz vesaire kesintiler iade edilmez.
e) Üyeler kredilerden yatırmış oldukları aidatları oranında eşit olarak faydalanır. Yıl içinde hiç kredi almayan kişilerin taleplerine öncelik tanınır. Diğerleri müracaat sırasına göre işleme konur.
f) Kredi taleplerinde uygulanacak faiz oranları ve hizmet bedelleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 11 : YARDIMLAŞMA SANDIĞININ FESHİ
Yardımlaşma Sandığının feshi halinde:
Yardımlaşma Sandığının borçları ödendikten sonra kalan kısım Yardımlaşma Sandığı üyelerinin yatırmış oldukları aidata göre hak sahiplerine ödenir. Diğer kalan varlıkları Bodrum Denizciler Derneğine devredilir.

Paylaş
Yukarı Çık